Real

Real

real

real

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

 
(0.0057 seconds)
English-Thai: NECTEC'sLexitron-2 Dictionary [with local updates]
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
real estate(รี'เอิล-,รีล-) ทรัพย์สิน (โดยเฉพาะที่ดิน) ,ที่ดินและโรงเรียน, See also: real-estate adj., Syn. property,real property
English-Thai: Nontri Dictionary
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [รัฐศาสตร์๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
real estateอสังหาริมทรัพย์ [ดู immeuble, immovables, immovable property, real property และ things real] [นิติศาสตร์๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
real estate taxภาษีอสังหาริมทรัพย์ [นิติศาสตร์๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Real Estate (n) บ้านและที่ดิน
See also: S. properties,
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Real estate is not on the list, at least not in new york.ความจริงคือดินนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ และอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ค Chuck in Real Life (2008)
Real estate was just foreplay.ทรัพย์สมบัติก็แค่ของเล่น Chuck in Real Life (2008)
Owning stuff. Real estate, um,อสังหาริมทรัพย์ เอ่อ Confessions of a Shopaholic (2009)
There's too much real estate out here.มีตึกอยู่รอบแถวนี้มากเกินไป Public Enemies (2009)
Jim has a lot of our nest egg invested in this real estate venture.จิมเอาเงินเก็บของเราไปลงทุนในกิจการอสังหา Up in the Air (2009)
Mm-hm. It's a real estate investment.อือ คือ มันเป็นการลงทุนในอสังหา Up in the Air (2009)
And his real estate?และที่ดินของเค้าหละ ? Law Abiding Citizen (2009)
Hey, Nick. On Clydes real estate, judge Stansfeld shut us down.เฮ้ นิค อสังหาริมทรัพย์ของไคลด์ ผู้พิพากษาสแตนฟิลด์หยุดไปแล้ว Law Abiding Citizen (2009)
Give me the real estate listing of every industrial property sold here in the last 10 years.ขอรายชื่อทรัพย์สินทั้งหมดเกี่ยวข้องกับอุตสาหากรรม ที่ได้ขายไปแล้วใน 10 ปีที่ผ่านมา Law Abiding Citizen (2009)
Paul Canterna of Canterna Real Estate.ได้โปรดเรียกผมกัสเถอะครับ ABQ (2009)
real estate website for D.C.เว็บไซต์อสังหาริมทรัพย์เขตปกคริงพิเศษ Breakage (2009)
They were mainly in real estate holdings but in my time...ได้ถูกแจกจ่ายออกไป,ซึ่งส่วนใหญ่จะเป้นที่อสังหาริมทรัพย์ แต่ถ้าจะให้ชัวร์... Saw VI (2009)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
real estateApart from earning money, I have no interest in real estate.
real estateI agree with the opinion that real estate is over priced.
real estateReal estate agencies have many independent brokers.
real estateThe price of real estate has been rising abnormally in Japan.
real estateThe real estate broker was lavish in his spending in Ginza.
real estateThe real estate industry is in a serious slump, and industry people say the worst is yet to come.
real estateThe real estate man told lies to the couple.
real estateTokyo landlords are in a panic because the real estate market went soft.
real estateTwo senior officials are suspected of accepting bribes from real estate companies.
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārimasap = asanghārimmasap) EN:real estate ; real property ; immovable property ; limmovables ; landed property   FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
บริษัทอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (børisat asanghārimmasap) EN:real estate agent ; realtor   
การเล่นที่ดิน[n. exp.] (kān len thīdin) EN:real estate venture   
นายหน้าขายที่ดิน[n. exp.] (nāinā khāi thīdin) EN:real estate broker   
ภาษีอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (phāsī asanghārimasap = asanghārimmasap) EN:real estate tax   
ภาษีบำรุงท้องที่[n. exp.] (phāsī bamrung thøngthī) EN: land tax ; real estate tax ; property tax ; local maintenance tax   
ซื้อหาอสังหาริมทรัพย์[v. exp.] (seūhā asanghārimasap = seūhā asanghārimmasap) EN: purchase real estate   
ทะเบียนที่ดิน[n. exp.] (thabīen thīdin) EN: land register ; real estate register   
ที่[n.] (thī) EN: land ; soil ; real estate   FR: terrain [m]
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์[n. exp.] (thurakit asanghārimasap = asanghārimmasap) EN:real estate business   
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
房地产[fáng dì chǎn, ㄈㄤˊ ㄉㄧˋ ㄔㄢˇ, 房地产 / 房地產] real estate, #1,035[Add to Longdo]
房产[fáng chǎn, ㄈㄤˊ ㄔㄢˇ, 房产 / 房產] real estate; the property market (e.g. houses), #3,412[Add to Longdo]
不动产[bù dòng chǎn, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄢˇ, 不动产 / 不動產] real estate; immovable property; immovables, #12,956[Add to Longdo]
German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Japanese-English: EDICT Dictionary
固定資産税[こていしさんぜい, koteishisanzei] (n) real estate tax; fixed assets tax; property tax; rates [Add to Longdo]
差配人[さはいにん, sahainin] (n) real estate agent; landlord [Add to Longdo]
不在投資家[ふざいとうしか, fuzaitoushika] (n) absentee investor (e.g. in real estate) [Add to Longdo]
不動産[ふどうさん, fudousan] (n) real estate; (P) [Add to Longdo]
不動産屋[ふどうさんや, fudousanya] (n) real estate agent; realtor; (P) [Add to Longdo]
不動産会社[ふどうさんがいしゃ, fudousangaisha] (n) real estate company; real estate firm; property firm [Add to Longdo]
不動産鑑定[ふどうさんかんてい, fudousankantei] (n) real estate appraisal [Add to Longdo]
不動産業[ふどうさんぎょう, fudousangyou] (n) real estate business [Add to Longdo]
不動産業界[ふどうさんぎょうかい, fudousangyoukai] (n) real estate world; property market [Add to Longdo]
不動産業者[ふどうさんぎょうしゃ, fudousangyousha] (n) real estate agent; realtor [Add to Longdo]
Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Real \Re"al\ (r[=e]"al), a. [LL. realis, fr. L. res, rei, a thing: cf. F. r['e]el. Cf. {Rebus}.] 1. Actually being or existing; not fictitious or imaginary; as, a description of real life. [1913 Webster] Whereat I waked, and found Before mine eyes all real, as the dream Had lively shadowed. --Milton. [1913 Webster] 2. True; genuine; not artificial, counterfeit, or factitious; often opposed to {ostensible}; as, the real reason; real Madeira wine; real ginger. [1913 Webster] Whose perfection far excelled Hers in all real dignity. --Milton. [1913 Webster] 3. Relating to things, not to persons. [Obs.] [1913 Webster] Many are perfect in men's humors that are not greatly capable of the real part of business. --Bacon. [1913 Webster] 4. (Alg.) Having an assignable arithmetical or numerical value or meaning; not imaginary. [1913 Webster] 5. (Law) Pertaining to things fixed, permanent, or immovable, as to lands and tenements; as, real property, in distinction from personal or movable property. [1913 Webster] {Chattels real} (Law), such chattels as are annexed to, or savor of, the realty, as terms for years of land. See {Chattel}. {Real action} (Law), an action for the recovery of real property. {Real assets} (Law), lands or real estate in the hands of the heir, chargeable with the debts of the ancestor. {Real composition} (Eccl. Law), an agreement made between the owner of lands and the parson or vicar, with consent of the ordinary, that such lands shall be discharged from payment of tithes, in consequence of other land or recompense given to the parson in lieu and satisfaction thereof. --Blackstone. {Real estate} or {Real property}, lands, tenements, and hereditaments; freehold interests in landed property; property in houses and land. --Kent. --Burrill. {Real presence} (R. C. Ch.), the actual presence of the body and blood of Christ in the eucharist, or the conversion of the substance of the bread and wine into the real body and blood of Christ; transubstantiation. In other churches there is a belief in a form of real presence, not however in the sense of transubstantiation. {Real servitude}, called also {Predial servitude} (Civil Law), a burden imposed upon one estate in favor of another estate of another proprietor. --Erskine. --Bouvier. [1913 Webster] Syn: Actual; true; genuine; authentic. Usage: {Real}, {Actual}. Real represents a thing to be a substantive existence; as, a real, not imaginary, occurrence. Actual refers to it as acted or performed; and, hence, when we wish to prove a thing real, we often say, "It actually exists," "It has actually been done." Thus its reality is shown by its actuality. Actual, from this reference to being acted, has recently received a new signification, namely, present; as, the actual posture of affairs; since what is now in action, or going on, has, of course, a present existence. An actual fact; a real sentiment. [1913 Webster] For he that but conceives a crime in thought, Contracts the danger of an actual fault. --Dryden. [1913 Webster] Our simple ideas are all real; all agree to the reality of things. --Locke. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: real estate n 1: property consisting of houses and land [syn: {real property}, {real estate}, {realty}, {immovable}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: real estate n. May be used for any critical resource measured in units of area. Most frequently used of chip real estate, the area available for logic on the surface of an integrated circuit (see also {nanoacre}). May also be used of floor space in a {dinosaur pen}, or even space on a crowded desktop (whether physical or electronic).

Try PopThai this URL: [TIME Magazine] [CNN] [heise online] [Slashdot Japan]

บริการ ติดโพย (PopThai) เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ (ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ) หรือป้อนเว็บ URL ระบบจะไปดึงเนื้อหาเว็บนั้นๆ มา แล้วทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน) ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่ Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย
 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน Longdo Toolbar เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation. ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้ ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ, จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์ แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่ ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)
  
Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
, real

Move Online Search for your next property to buy or rent in Thailand

About Thailand Property’s website

thailand-property.com has fast become the number one property portal website for expats featuring an extensive selection of real estate to buy and rent in thailand. Find property for sale from top developers and agents such as Land and Houses (LH), Sansiri, Pruksa, Century 21, Supalai, RE/MAX and many more. thailand-property.com also offers thosands of homes for rent, simply enter the location, property type and filter by price range along with the number of bedrooms desired and our database will select all the listings available. Whether your next new home is in the bustling city of Bangkok, the mountains of Chiang Mai or nestled on one of the beautiful beaches in Phuket, Pattaya, Koh Samui or Hua Hin – you’ll easily find the best property whether it be a house, villa, condo or apartment.

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
real

Real (2017 film)

Real (Korean: 리얼; RR: Rieol) is a South Korean neo-noiraction film based on character from Manhwawebtoons superheroes comic book by TMS Comics, directed by Lee Sa-rang, starring Kim Soo-hyun, Sung Dong-il, Lee Sung-min, Sulli (in her final film appearance) and Jo Woo-jin. The film was released on June 28, 2017 in South Korea.[2][3][4][5][6]

Synopsis[edit]

In the underworld of a dark fictional city, Jang Tae-yeong (Kim Soo-hyun) is a successful problem solver as well as owner of a large casino. Disturbed by an entirely different personality lies within himself, Jang decided to seek the help of Dr. Choi Jin-ki. To help Jang be rid of the other personality, Dr Choi came up with an elaborate plan. Jang followed through the plan, however, it yielded unexpected consequences. The battle of the real and fake Jang Tae-Yeong then ensues.

Cast[edit]

Sulli, Sung Dong-il and Kim Soo-hyun at the press conference

Main[edit]

Supporting[edit]

 • Lee Gyung-young as No Yeom
 • Kim Hong-pa as Choi Nak-hyeon
 • Han Ji-eun as Han Ye-won
 • Rich Ting as Ryu Gil-soo
 • Choi Kwon as Head of Department Baek
 • Park Gyeong-ree as Restaurant Waitress
 • Jung In-gyeom as Professor Kim
 • Lee Sang-hoon
 • Yoon Ji-kyeon
 • Yoon Kyung-ho
 • Hyun Bong-sik as Chinese gangster
 • Ko Kyu-pil

Cameo appearances[edit]

Production[edit]

 • On October 12, 2015, Alibaba Pictures signed an agreement at the 20th Busan International Film Festival to fund the film.[12] Paradise Group also co-invested with additional US$7 million. It also filmed in the corporation's resort, Paradise City.[13][14]
 • Director Lee Jung-sub dropped out of the film and was replaced by Lee Sa-rang, first-time filmmaker, owner of the production company of Real.[15]
 • Filming began on January 3, 2016 and ended on June 30, 2016 in Paradise City, Yeongjongdo, Incheon.[16][17]

Release[edit]

The film was released cinematically on 28 June, 2017, and later digitally in mid-July in South Korea.

Taiwan became the first region outside of South Korea to have a cinematic release of the film, on 4 August 2017.[18] It was released in Hong Kong on 16 November, 2017 and in Japan on 14 April, 2018.

Reception[edit]

Real received mostly negative reviews during its initial release.[19]MaxMovie's review stated that despite Kim Soo-hyun giving justice to his dual roles, the film's plot is non-existent, the editing and special effects are amateurish, in addition to its action scenes being boring.[20] One critic felt the story was confusing and named the film "one of the most distastrous films ever made".[21]

One critic proclaims Real to be a "future camp cult classic" that "is the 'real' deal".[22]Sitges Film Festival, one of the world's foremost international festivals specialising in fantasy and horror films, has included Real in its 2017 catalogue. The experimental adventure that is Real is in Kim Soo Hyun's words, not an endearing film that is easy for moviegoers to fall in love with.[23] Yet, in the end, love it or hate it, there is no denying that Real is "one of the most singular Korean films to emerge in years".[22]

When Real was released for Digital Cable TV VOD and IPTV subscription in South Korea, it topped the charts at its initial release. In contrast to its box office response, the movie faired reasonably well on the VOD chart. While it is released via VOD platform only in mid July, the movie ranked quite high on the overall chart of July 2017.[24][25][26]

Real received positive reviews upon its opening in Taiwan in early August. Critics praised Kim Soo Hyun’s acting, proclaiming that both main characters, despite looking identical, were easily distinguished through his use of body language, mannerisms, and voice acting.[18]

Expat Korean Movie Critic/Blogger Pierce Conran has included Real in his list of top 15 Korean Movies of 2017 for its uniqueness and originality.[27]

Box office[edit]

Real grossed over $1M NTD (New Taiwan Dollar) in its first weekend of release in Taiwan. It was the highest initial week box office take for a Korean film at the time.[18] The film grossed over $4.7M NTD in Taiwan.[28]

References[edit]

 1. ^"REAL (2017) - Korean Film Council". Retrieved 5 August 2017.
 2. ^"김수현 복귀작 '리얼', 성동일ㆍ이경영ㆍ이성민ㆍ설리 등 역대급 라인업". 비즈엔터. 30 December 2015. Retrieved 11 November 2016.
 3. ^Tartaglione, Nancy (12 October 2015). "Alibaba Pictures In 'Real' Deal; Pacts For First Korean Film Investment". Deadline Hollywood. Retrieved 27 May 2016.
 4. ^"김수현 '리얼'로 2년만 스크린 복귀, 10월 크랭크인". newsen.com.
 5. ^kdramastars.com (30 November 2015). "Kim Soo Hyun Gets Ready For His Role In 'Real'". KDramaStars. Retrieved 1 November 2016.
 6. ^"김수현과 호흡, '리얼' 女주인공 누구?… "노출 수위 높아 부담될 수도"". Retrieved 1 November 2016.
 7. ^"김수현, 영화 '리얼' 출연 확정…2년만에 스크린 컴백". 9 April 2015. Retrieved 1 November 2016.
 8. ^"'김수현과 호흡'… 이성민, 영화 '리얼' 출연 결정". 중앙일보 (in Korean). 15 December 2015. Retrieved 1 November 2016.
 9. ^"[리폿@이슈] 설리-아이유-수지 가진…김수현은 좋겠다". Retrieved 1 November 2016.
 10. ^"Suzy, IU to cameo in 'Real'". Retrieved 1 November 2016.
 11. ^"[단독] 수지·아이유까지…김수현 1인2역 '리얼'에 요정들 총집합". Retrieved 1 November 2016.
 12. ^"Alibaba Pictures invests in Kim Soo-hyun's upcoming film". Yonhap News Agency. Retrieved 1 November 2016.
 13. ^"Kim Soo-hyun's new film draws new investment". Retrieved 11 November 2016.
 14. ^"김수현 영화 '리얼' 파라다이스그룹에서도 80억 투자 결정". Retrieved 11 November 2016.
 15. ^"Filmmaker Lee Jung-sub drops out of upcoming film 'Real'". Retrieved 20 November 2016.
 16. ^""REAL"在韩杀青 金秀贤"星你"后演技变身". Retrieved 1 November 2016.
 17. ^""김수현이 온다" 영화 '리얼' 스틸컷 첫 공개". Retrieved 1 November 2016.
 18. ^ abc"《REAL》在台上映獲亮眼票房 金秀賢入伍前代表作". Yahoo! Movie, Taiwan (in Chinese). 7 August 2017.
 19. ^"[엑's 이슈] '리얼' 김수현의 마음고생, 끝내 눈물 터졌다". XSportsNews.
 20. ^"<리얼> 보자마자 리뷰 . 괴상하고 이상한 나라의 김수현". MaxMovie.
 21. ^"[Oh!쎈 리얼①] '리얼', 두 유 노우 '클레멘타인'?". Osen.
 22. ^ ab"Review: REAL Makes Korean Noir Gloriously Camp, Weird and Amazing". ScreenAnarchy.
 23. ^"[연예세상 비틀어보기] 나는 '리얼'이 '레알' 좋았다!". SPORTSWORLDI.
 24. ^"스크린서 움츠렸던 '악녀' · '리얼', 안방극장에선 선전". MoneyS News (in Korean). 11 August 2017.
 25. ^"영화순위, 케이블TV 7월 VOD 순위 김옥빈 악녀1위, 김수현-설리,리얼도 상위권 - 울산종합일보". Ulsan Daily (in Korean). 12 August 2017.
 26. ^"영화순위, 케이블TV 7월 VOD 순위 악녀1위, 리얼도 상위권". polinews.co.kr (in Korean). 11 August 2017.
 27. ^Conran, Pierce. "Top 15 Korean Films of 2017". www.modernkoreancinema.com. Retrieved 24 December 2017.
 28. ^"全國電影票房截至2017年九月前資訊". Taiwan Film Institute (in Chinese). 5 October 2017. Retrieved 9 October 2017.

External links[edit]

Источник: [https://torrent-igruha.org/3551-portal.html]
.

What’s New in the real?

Screen Shot

System Requirements for Real

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *